Kárpát-medencei
fajok digitális
képgyűjteménye

Az erdei iskola a környezeti nevelés sajátos színtere és eszköze -
Drávai Mária

Napjainkban a környezeti nevelés, mint társadalmi szükséglet, jelentősen felértékelődött azzal, hogy a környezet értékeinek tudatosítására és védelmére nevel.

Az iskolák kereszttantervi (tantárgyakhoz nem kötődő, hanem minden tantárgyra vonatkozó) követelményeiben kiemelt jelentőségre tesz szert az erdei iskola. Ez olyan többnapos, a szorgalmi időben megvalósuló, a szervező intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység, melynek során a tanulás folyamatát - a tanulói képességek fejlesztéséét és a tananyag elsajátítását - a tanulók aktív, együttműködő-beavatkozó (kooperatív-interaktív) megismerő tevékenységére építik.

Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, forrásaik összevonásával egy hat évre szóló, országos programot indítottak a terepi környezeti nevelés, ezen belül kiemelten az erdei iskolázás támogatására. Ez az Erdei Iskolai Program 2003-2008. A program hosszú távú célja biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy minden gyermek általános iskolai tanulmányai során legalább egyszer eljusson bentlakásos erdei iskolába.

Jelenleg folyik az erdei iskolák minősítése. Ez a tevékenység az ország valamennyi erdei iskolájára kiterjed, külön erre specializálódott pedagógusok végzik.
Ha tanulóinknak programhelyszínt választunk, feltétlenül érdemes rákérdezni, hogy milyen minősítéssel rendelkezik az általunk kiválasztott erdei iskola. Az ott végigvitt program feltétlenül illeszkedjen bele az egész éves tanítási - nevelési programba. Egy - egy program csak akkor akkreditálható, ha a modulok óraszáma minimum négyszer 45 perc, azaz 32 óra. Ezt a szolgáltató készíti el, általában ennél jóval gazdagabb a kínálat. A kísérő pedagógus szakterületeivel és az iskola nevelési tervében rögzítettekkel válik a program az egész hétre öt tanítási nappá.

 

Az erdei iskoláról Drávai Mária | letölthető .ppt file [152 kb] - kattints rá jobb egérgombbal és mentsd el

Az erdei iskola moduljai - Miskolci Öko-Kör | letölthető [245 kb]

Az erdei iskola tanösvényei - Ördögszekér, Tiszapüspöki
Madarak és Fák Napja 2003 | letölthető [101 kb]
Jeles napok megrendezése tevékenykedtető tanösvény segítségével | letölthető [124 kb]


Az erdei iskola tantervi egységeiből - magyar nyelv és irodalom; tánc és dráma - Drávai Mária | letölthető [114 kb]

 

Az erdei iskola program céljainak, tartalmi követelményinek rövid bemutatása

a) A környezeti nevelés területén (Ismeretátadás; gyakorlati képességek fejlesztése, attitűdformálás):

 • A tanulók legyenek tisztában a földi élővilág sokféleségével, ezek értékeivel
 • Az élménypedagógia módszereivel ismerjék meg az adott helyszín jellegzetes növényeit, állatait, jellemző élőhelyeiket, geológiai forma kincseit
 • Képesek legyenek meglátni az életközösségek rendszerét, egymásra épülésüket
 • Alakuljon ki bennük a környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, a helyes magatartási attitűd, értékrend elérésének igénye
 • A tanuló lássa be, hogy ő maga is része a természetnek és felelős jövőjéért
 • Készüljön fel tudatosan (ismeretei bővítése által) a természet megóvására, a környezeti problémák megelőzésére

b) Az adott évfolyam(ok)nak megfelelő tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötődően:

 • A tantárgyi követelményekben szereplő, a helyszínen előforduló növények, állatok megismerése, életmódjuk, felépítésük vizsgálata
 • A található felszínformák ismerete
 • Tájékozódás a térképen
 • Fizikai, kémiai ismeretek, folyamatok megfigyelése a természetben
 • Matematikai fogalmak alkalmazása, mennyiségek, adatok összehasonlítása, értelmezése
 • A nyelvi kommunikáció erősítéseA nonverbális kommunikáció ismerete
 • A test és a lélek harmonikus fejlesztése, az egészséges életmód alapvető ismereteinek közvetítése

c) Egyéb területeken (Közösségfejlesztés; Személyiségfejlesztés, Egészségnevelés; Egyéb területek):

 • Ismerjen meg konfliktuskezelési technikákat
 • Legyen képes társaival együttműködni, feladatot adni, kérdéseket megfogalmazni
 • Sajátítsa el a kulturált elemzés, vita meggyőzés szabályait, tudja azokat alkalmazni
 • Képes legyen önértékelésre, társai munkájának értékelésére
 • Tudjon adott témában a magán és közéleti kommunikációban adódó helyzetekben, különféle műfajokban élőszóbeli vagy írott szöveg alkotására. (felszólalás, hozzászólás, köszöntés, kiselőadás, riport stb.)